اهداف جشنواره

انتخاب و معرفی برندهای پیشتاز بازار مصرفی ایران :
پیشتاز بازار مصرفی، نام تجاری، کالا، خدمات یا شرکتی است که بیشترین درصد از ضریب نفوذ برند در جامعه کسب و کاری-مصرفی خود را داشته باشد و از طرق متفاوت مانند ، سهم بازار ، تصویر ذهنی در بازار، قیمت، سود، تناوب خرید، وفاداری و رفتارهای مصرفی در قبال برند، میزان فروش، افزایش فروش، روشهای بهنیه در ارتباط با مشتری و بسیاری دیگر، جایگاهی را از آن خود کرده باشد.
انتخاب و معرفی برندهای پیشتاز بازار غیر مصرفی ایران:
در ابتدا لازم به لازم به ذکر است که وحدت تفکر در انتخاب و متدشناسی در خوشه بندی و تقسیمات غیر مصرفی، به دو قسم صنعتی)کارخانه ا ی) و غیر صنعتی)کسب و کاری، موسسه ا ی ، خدماتی ، شرکتی، موسساتی، بیمه ، بانکی ، مشاوره ای و ...( می باشد. پیشتاز بازار در این حوزه نهادی است بیشترین درصد از ضریب نفوذ برند در جامعه کسب و کاری صنعتی خود را داشته باشند و از طرق متفاوتی مانند سهم صنعت و بازار، میزان فروش و افزایش فروش، سهم اعتماد و حرفهایگری، سهم از تعامل و ارتباط، میزان قرارداد و حجم قرارداد و بسیاری دیگر، جایگاهی را از آن خود کرده باشد.
انتخاب و معرفی برندهای نفتی و پتروشیمی ایران:
درحوزههای تجزیه و تحلیلی )سنجش، ارزیابی و ارزشگذاری( برندها یکی از مهم ترین هویتهایی که درآمد کلان را برای هر کشوری به ارمغان میرساند، هویتهای نفتی و پتروشیمی میباشند که حجم برگشت سرمایه بالایی را به خود اختصاص میدهند. لذا، پیشتاز بودن در بازار برای برندهای فوق الاشعار، نیاز به بررسی میزان حجم توسعه بازار ، حجم توسعه کسب و کارهای ذیربط، حجم فروش، نوآوری در مسئولیت های اجتماعی و سهم/میزان مسئولیت هایا جتماعی ، میزان هوشمند و بهینه بودن سرمایههای انسانی، جایگاه برندسازی کارفرمایی و کارمندی و بسیاری دیگر را دارد.
بخش ویژه
رقابت 10 برند پیشتاز بازار ایران برای کسب عنوان قهرمان قهرمانان صنعت