سیاست های برگزاری جشنواره

1-    احترام به صنعتگران و ثروت آفرینان کشور
2-    تلاش برای توسعه فرهنگ برندسازی و جایگاه آن در بین برند های ملی
3-     ایجاد بستری مناسب جهت توسعه فرهنگ تولید داخلی و صادرات با رویکرد برند محور کالاها با برند ایران
4-    افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت و نشان دادن دستاوردهای بخش خصوصی از طریق جشنواره

5-    افزایش ظرفیت های رقابت پذیری صنایع، خدمات، کسب و کار ها، بنگاه ها، نهادها، موسسات، کارآفرین ها و ... در کشور