متدولوژی انتخاب برندهای پیشتاز بازار مصرفی ایران

 در زیست محیط های رقابتی فی ما بین کشوری ، پیوستگ یهای گوناگونی در سدد تکاپو و حضور می باشند یکی ا ز پیوستگ یهای اصلی، اقتصاد در عرصه های متفاوت با رویکردهای گوناگونش است. اقتصادهایی منجر به رقابتی شدن و موفقیت میشوند که به زنجیره های متفاوت خود از تولید و یا واردات تا به صادرات تاملات لازم را ابراز نمایند ، خودکفایی اقتصادی، خود عاملیتی مهم در حضور هر کشوری است که به درستی تحت اقتصاد مقاومتی در کشور ما مطرح شده که همه نیازمند اقدام و عمل می باشند. اقدام و عملی هوشمندانه در راستای به ارمغان رساندن حضوری بهینه و رقابتی که خود نیازمند توجه ای ویژه نه تنها در تکنولوژیها، استراتژیها ،تکنیک ها و تجهیزات تولید محور دارد، بلکه به ابزارهای فروش محور هوشمند و هدفمند کالاهای ملی باید مجهز شوند.

لذا، یکی از بهترین ابزارهای حضور سودآور در عرصه های داخلی و بین المللی ابزار و متدهای برندسازی و برندپروری است که ظرفیت تولید را به صورت هدفمند و هوشمندانه تحت الشعاء خود قرار م یدهد. در این مقطع لازم به ذکر است که سطوح صنایع متفاوتی وجود دارد که کشور را در راستای درآمدزایی معاونت می نماید ، مانند صنایع گردشگردی ، صنایع خدماتی ویژه، نهادهای دانش بنیادی ، نهادهای آموزشی عالی کشوری)که در راستای تولید نیروی انسانی کارآمد و بخشی از سرمایه های انسانی را متقبل می شوند(و غیره. امید به آن است که در سا لهای آتی بتوان به صورت بهینه تر ، تخصصی تر و عملگرایانه تر بتوان اهداف را در صنایع مطرح شده بسیط نمود . بر این سیاق ، با توجه به جایگاه برند و برندسازی در تحقق ظرفیتهای بالقوه کشور و حضور تولیدات صنعتی و اقتصادی کشور بر این تلاش بوده است که در جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران در سیزدهمین دوره خود به ذات اقدام و عمل نزدیک تر شود و برندهای پیشتاز بازار مصرفی را مورد تامل قرار دهد.

مد لهای فراوانی در عرضه بین المللی برای اندازه گیری و کمی سازی جایگاههای برندی در سطوح متفاوت وجود دارند که هر کدام برندها را از مناظر و وجوه متفاوتی در مقام تحلیل قرار م یدهند. لذا، جشنواره با بهره وری از متخصصان ملی و ایرانی در سدد ایجاد ساختار و مدلی منحصر به فرد و بومی موضوع بوده. روش تفکر و مدل، برگرفته از آمیزش تجربیات دنیا و آزمایش شده در ایران می باشد تا بتوان برندهای پیشتاز در بازار مصرفی ایران را به صورت علمی مورد تحلیل و توصیف قرار داد.

انتخاب برندهای پیشتار بازار مصرفی ایران :
مرحله 1:

تقسیمات صنایع بر اساس خوشه بندی های گروه های مصرفی(تند مصرف و یا پر گردش) در بازار(FM) و خوشه بندی های غیر مصرفی (NON-FM)، نفت و پتروشیمی ، صنعتی، بنگاهی ،نهادی ، موسسات و خدمات میباشد.
مرحله 2:
مبنای انتخاب پیشتازان در این مرحله براساس جمع آوری اطلاعات از طریق تحقیقات در حوزه و مقاطع متفاوت بازار و شرکت محور میباشد.
در این مرحله در هر یک از حوزه ها 10 برند برتر معرفی میشوند.
برندهایی مد نظر است که محصولاتشان تولیدات داخلی بوده و حداقل در 5 استان حضور داشته باشند.
مرحله 3:
در این مرحله میزان ضریب نفوذ برندهای منتخب را با استفاده از مدل ملی مطرح شده مورد اندازه گیری واقع میشود:
در این بخش لازم به ذکر جابگاه  ذات مدل مطرح شده است ، لذا، درآمدی مختصر بر واژه ضریب نفوذ برند و متدها خواهیم داشت .
ضریب نفوذ برند (Brand Equity):
به طور کلی،  میتوان ضریب نفوذ برند را به عنوان نوعی عملکرد و میزان بهره وری کسب شده از یک برند در جوامع عملیاتی خود تلقی نمود، حال در کلان جامعه ، جامعه صنعتی، بنگاهی، خدماتی، مصرفی، سازمانی و یا اجتماعی .
دیدگاه های تدوین مدلهای ضریب نفوذ برندی که در جوامع بین المللی مطرح شده را میتوان در سه حوزه زیر مطرح نمود ، گرچه فراوانی های بسیاری دارد که ذیربط را تحت تاثیر قرار میدهد، اما به طور کلی میتوان رویکردها و تقسیمات را به شرح زیر بیان نمود:
1-دیدگاه های مالی محور به ضریب نفوذ برند
2-دیدگاه های مشتری محور به ضریب نفوذ برند
3-دیدگاه های کارمند محور به ضریب نفوذ برند
دیدگاه نخست، ضریب را در مولفه های مالی و دارایی های ملموس شرکتی و فروشی میبیند که از آن را تحت مدل
 FBBE(financial based brand equity) بیان میکنند، در دیدگاه دومی، متخصصان آکادمی و اجرایی جهانی متفاونی مانند آکر ، کلر، کاتلر و بسیاری دیگر بر این باورند که بخشی عظیم از ضریب نفوذ در مولفه هایی غیر مالی و ناملموس نهفته است ، لذا مدلهای CBBE(customer based brand equity) را در مقام فهم و اجرا قرار دادند، برخی از مدلهای مطرح شده را میتوان به شرح زیر بیان نمود:
مدل آکر که مبتنی بر مواردی مانند :
1-میزان وفاداری به برند
2-میزان آگاهی از برند
3-میزان ادراک، درک شده از کیفیت برند
4-میزان تداعیات ایجاد شده از برند
5-میزت ایجاد شده توسط برند
*-و یا هرم کلر که به صورت کلی میتوان به تقسیمات زیر بیان نمود:
1-هم نوایی با برند
2-احساسات
3-میزان قضاوت ها
4-میزان تصویرسازی
5-عملکرد
 6-برجستگی های برند
مدلهای بسیاری در این حوزه وجود دارد که میزان عملکرد و سنجش اعمال یک برند در زوایای متفاوت را مورد بررسی قرار میدهند و با مرور زمان، مدلها تکمیل تر و مفهومی نوین تر را از خود به جای گذاشته اند و به خود اختصاص داده اند.
 لذا، متخصصین تلاش برآن نموده اند که از آمیزه ای کاربردی- برندی و با برگرفتن و منحصر به فرد نمودن مدلهای مطرح شده جهانی، مدلی را برای برندهای ملی ایران اتخاذ نمایند. 
مدل اتخاذی به نام مدل اندازه گیری برند پروتکل(Brand Protocol Model) در حوزه کالاهای تند مصرف میباشد و به شرح زیر است :
1-میزان ضریب نفوذ ذهنی که برندها در سطوح متفاوت حضورشان از خود به جای میگذارند:
به عبارتی میتوان گفت که شبکه ای از تدعیات و تفهیمات متفاوتی که افراد از یک برند در خاطرات و اذهان خود شکل میدهند و در مقام فهم قرار میدهند.
کلان مولفه های قابل اندازه گیری :
1.1-میزان شناخت از برند
1.2-روند ارزیابی برند Brand Evaluation (تلفیق ترجیهات و ارداکات ذهنی)
2-میزان ضریب نفود ارتباطی که برندها در سطوح متفاوت حضورشان از خود به جای میگذارند:
به عبارتی میتوان گفت میزان ارتباط عاطفی که توسط تجربه های متفاوت و خاص از برند کسب شده.
کلان مولفه های قابل اندازه گیری :
2.1-میزان آشنایی با برند (به عبارتی ،بررسی نوع ارتباط با برند)
2.2-جایگاه اجتماعی برند(واقعیت مقامی که برند در جامعه شهروندی دارد)
3- میزان ضریب نفوذ رفتاری که برندها در سطوح متفاوت حضورشان از خود به جای میگذارند:
به عبارتی میتوان گفت روند و نوع رفتارهای هوشیاری و غیر هوشیاری که افراد از خود برای خرید منعکس میکنند.
 کلان مولفه های قابل اندازه گیری :
3.1-میزان بروز، نفوذ در مشتری
3.2-میزان سهم مشتری از مخاطبین
3.3-میزان وفادرای و تناوب مشتری
3.4-تعویض پذیری برند
4-میزان ضریب نفوذی که در بازار ، برندها از خود منعکس میکنند:
به عبارتی میتوان گفت میزان سهم و حضور در بازار، تناوب فصلی ، میزان و ارزش فروش و بسیاری دیگر که در مولفه های واکنش محوری در بازار مطرح میشود.
کلان مولفه های قابل اندازه گیری :
4.1-سهم و حضور در بازار
4.2-میزان فروش و ارزش فروش
4.3-سود و درآمد کسب شده 
5-میزان ضریب نفوذ در زنجیره تامین و پخش که برند از خود بجای میگذارد:
به عبارتی میتوان گفت جایگاهی که برندها در خرده فروشی ها و فرآیندهای زیربط خود دارند.
کلان مولفه های قابل اندازه گیری :
5.1-اثر بخشی کانال توزیع
5.2-عملکرد کانال توزیع
5.3-میزان کیفیت حضور در کانالهای توزیع
6-میزان ضریب نفوذی سازمانی(متشکل از برندهای کارفرمایی، کارمندی، سازمانی و غیره) که برندها از خود به جای میگذارند:
کلان مولفه های قابل اندازه گیری :
6.1-توان میزان استفاده و بهره وری از اطلاعات کسب شده در درون سازمان
6.2-میزان استفاده و انتشار دانش در درون سازمان
6.3-میزان شفافیت نقش در درون سازمان
6.4-میزان وفاداری به برند از طرف مدیران و کارکنان
6.5-نوع رفتار شهروندی برندی در سازمان
6.6-رضایتمندی کارکنان
6.7-میزان نیت ماندن کارکنان در سازمان
6.8-میزان و نوع تبلیغ مثبت دهان به دهان کارکنان
6.9-میزان حمایت مدیریت سازمان در امور اجرایی و امور انسانی کارکنان
6.10-بررسی میزان اجتماع گری سازمانی و یا حمایت برای رشد از طرف سازمان
مرحله 4:
از برندهای منتخب دعوت رسمی بعمل می آید تا فرآیند ثبت نام جشنواره را انجام داده و همراه مدارک و مستندات مورد نیاز (فرم ثبت نام) به دبیرخانه جشنواره راسال نمایند. واحدهایی که بر اساس نظرسنجی بیشترین امتیاز لازم را از بخش ارزیابی مستندات بدست آروند، بعنوان برند پیشتاز در این بخش انتخاب میگردند.