متدولوژی ارزیابی برندهای شرکتی نفت، گاز و پتروشیمی

متدولوژی انتخاب برندهای نفتی و پتروشیمی  ایران
هویت های نفتی و پتروشیمی حجم برگشت سرمایه بالایی را به خود اختصاص میدهند. لذا، پیشتاز بودن در بازا برای برندهای فوق الاشعار، از طرق  است که میزان حجم توسعه بازار ، حجم توسعه کسب و کارهای ذیربط، حجم فروش، نوآوری در  مسئولیت های اجتماعی و سهم/میزان مسئولیت های اجتماعی ، میزان هوشمند و بهنیه بودن سرمایه های انسانی، جایگاه برندسازی کارفرمایی و کارمندی و بسیاری دیگر، خواهد بود.
به عبارتی نوع کالاهای موجود در معرض داد و ستد در حوزه های نفتی و پتروشیمی خود در کلان سطح هر کشوری میباشد و دارای اهمیت بسیاری است که میتواند نوع تجارت و نوع داد و ستد بین المللی و ملی خود را تحت تاثیر قرار دهد. اما ، هنگامی که در معرض سنجش قرار میگیرند خود لاجرم نه برای عملیات و فرآیندهای ملی و فراملی بلکه به منظور بررسی عملکرد سالانه و تنانوبی خود باید در معرض ایزوهای برندی و بازاری قرار گیرند تا بتوانند نوع رابطه خود با بازار هدف و یا به نوعی شرکای تجاری ، شرکت های خریدار، کارکنان خود، بررسی اثربخشی سیاستها، اهداف، آموزشهایی که سالانه ضمن خدمت به کارشناسان ارائه میدهند و بسیاری از موارد را که در متن بالا بیان شده را مورد سنجش قرار دهند تا پیش بینی رشد خود را بتواند به سرانجام رساند.
روش و متد اندازه گیری در این حوزه  بر گرفته از مدل ضریب نفوذ برند شرکتی مبتنی بر مشتری (CBCBE) با بررسی میزان رویکرد بازار و میزان نوآوری که شركتهای نفتی و پتروشیمی دارند، مورد اتخاذ قرار گرفته ، به عبارتی :
1-بررسی میزان رویکرد بازاری که شرکتهای نفتی و پتروشیمی دارند( برخس از مولفه ها از قبیل رشد و توسعه بازار و انتخاب بازارهای هوشمند میباشد)
2-بررسی میزان نوآوری در این شرکتها(نوآوری در عملیات ، تکنولوژی و ارائه؛ رویکرد مدیریت نسبت به نوآوری و غیره )
3-بررسی CBCBE در شرکتهای نفتی و پتروشیمی (مرتبط به مولفه های اشتهار، اعتبار ، قابل استناد و غیره)
لازم به ذکر است که میزان فراوانی در این موضوع بسیار است و در رده بندی محصولات در بازارهای متفاوت ، خروجی های متفاوتی را دریافت خواهیم نمود.