ویژه برندهای پیشتاز بازار غیر مصرفی

 متدولوژی انتخاب برندهای پیشتاز بازار غیر مصرفی ایران

بازار غیر مصرفی به صورت کلام متشکل از صنعتی کارخانه ای،بنگاهی، خدماتی، موسسه ای، رستورانی و غیره می باشد، به عبارتی بازارهای صنعتی و غیر صنعتی در حوزه مربوطه . بازاری است که در آن محصول یا خدمات یک شرکت به شرکت دیگر فروخته می شود؛ بازارهای صنعتی بزر گترین بازار شناخت هشده در جهان از لحاظ حجم مبادلات مالی هستند. براین اساس مشتریان محصولات غیر مصرفی موسسه ها، سازمانها و مخاطبینی هستند و آنچه را که خریداری می کنند را در مقام صرف مستقیم قرار نمی دهند و طی فرآیندهی متفاوتی آن را به سودآوری میرسانند و فراوانی آن را در جاهایی که از منظر آنها سودآور می باشد خرج می کنند. به عنوان مثال ، به هنگام ارائه و یا دریافت مشاوره روانشناسی چه چیزی صرف و خریداری می شود؟، لذا، مشاوره خارج از صرف و کسب خدمات و کالا می باشد، بلکه از جنس دانش، مهارت و بهینه سازی انتزاع، نگرش، ادراک و رفتار است و یا کارخانه ها؛ سازما نهایی که خرید و فروش کسب و کار به کسب و کار را انجام می دهند دچار نوعی حضور متفاوتی نسبت به دیگر بازارها داشته باشند و چگونگی موفقیت های مالی و غیر مالی متفاوتی را از خود را از خود بجای بگذارند. این ویژگی بسیار مهم (عدم مصرف نهایی) سبب می شود محصولات غیرمصرفی ماهیتی بسیار متفاوت از محصولات مصرفی داشته باشند و به تبع آن، بازارهای متفاوتی از هم داشته باشند. در بازارهای به اصطلاح صنعتی - بنگاهی تعداد مشتریان بعضا محدود و تصمیم گیری مشتریان دارای فرآیندی پیچیده و تخصصی تر میشود و روابط میان فروشنده و خریدار در این بازار باید بسیار نزدیک باشد. هرچند از منظر کارخانه ای و فوق الاشعار منظور است اما بسیاری ا ز خدمات موسسه ای می باشند که فراوانی مخاطب محوری بسیاری دارد. موفقیت در حوزه بازاریابی بازار فوق از تبلیغ و ترفیع محصول به صورت عمومی و انبوه حاصل نمی شود. بلکه موفقیت در این حوزه در نتیجه شناساندن شرکت در صنعت ، روش شناسی بازار خود و نشان دادن محصول به عنوان یک جزء ثابت و اصلی به دست می آید. یکی از مهمترین خروجی ها حضورعلوم تربیتی در بازارهای صنعتی و بنگاهی افزایش فروش است که با تامل ویژه در روش و چگونگی حضور در ذهن و قلوب بازیگران بازی می تواند به ارمغان برسد.

یکی از فعالیت های اساسی در بازاریابی صنعتی - بنگاهی برندسازی صنعتی است بگون های که امروزه برخی از قویترین برندهای جهان، برندهای صنعتی هستند. برندینگ صنعتی - بنگاهی تقریباً برای همهشرکت های صنعتی کاربرد دارد اما با قابلیت ها و کاربردهای مختلف. بسیاری از شرکت های صنعتی-بنگاهی مشتریان خود را برای سالها حفظ کرده اند. این مشتریان وفادار در واقع صداقت و درستی را خریداری می کنند، آنها رابطه دوستانه ای با تامین کنندگان خود دارند وا ز موضوعات ناملموس دیگری که دارای ارزشی مشابه باشد، تأثیر می پذیرند. توجه به مشتری و مشتری مداری و مفهوم آن هنوز به اندازه کافی در فضای بازارهای صنعتی - بنگاهی رشد نیافته است.کسب و سیاق مشتری مداری در بازارهای صنعتی- بنگاهی بسیار متفاوت است از بازار های مصرفی، لذا توسعه و ایجاد یک برند قوی باید پشتوانه قدرتمندی در سازمان صنعتی داشته باشد. وجود یک برند قوی صنعتی - بنگاهی نشانگر وجود فرایند ارزش آفرینی برای مشتری در سازمان است. اگر مفهوم این فرایند ارزش آفرینی در ذهن مدیران صنعتی شکل نگرفته باشد، نمی توان انتظار یک برند صنعتی - بنگاهی قدرتمند داشت.

برند صنعتی - بنگاهی پایه واساسی برای مزیت رقابتی و سودآوری بلندمدت سازمان ایجاد میکند.برای رسیدن به این هدف و به منظور ایجاد و حفظ یک مزیت رقابتی با دوام که با یک برند صنعتی- بنگاهی ایجاد شده است، مدیران صنعتی باید ساختار و تمامی منابع خود را پیرامون برند متمرکز کنند.

با توجه به عدم رشد مناسب برندسازی صنعتی در کشور ایران، و با توجه به جایگاه ویژه برندهایصنعتی در توسعه اقتصادی کشور، در سیزدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت رویکردی به منظور شناسایی، انتخاب و تجلیل از برندهای پیشرو صنعتی در نظر گرفته شده است.

در این راستا لازم به ذکر است که به برخی مولفه های لازم برای برندهای صنعتی بنگاهی در بازارهای غیر مصرفی بیاناتی را داشته باشیم:

1- متغیرهای تصویر محورب رند صنعتی(کیفیت کالا، پخش و توزیع، خدمت رسانی شرکتی،ارزش کالایی و. ...)

2- متغیرهای قدرتی برند صنعتی

3- متغیرهای ارزشی /عملکردی برند صنعتی

4- متغیرهای اشتهاری و اعتباری شرکت برند صنعتی

بر مبنای مدل درنظر گرفته شده، متقاضیان می بایست پس از پاسخ تشریحی وکامل به سوالات مربوطه درفرم ثبت نام، مستندات هریک از پرسش ها را به صورت مجزا در قالب اظهارنامه به دبیرخانه تحویل دهند.