تصاویر برخی از برگزیدگان دوره های پیشین جشنواره

نوین چرم
نفت پاسارگاد
مهیا پروتئین
مقدم
گوزل
کف داروگر
گلدیران
طلوع خورشید
سیمان اردستان
سپهر الکترونیک
ژیان
دیلمان
پنبه ریز
پتروشیمی نوری
پترو صنعت
پاوه
بایودنت
بانک تجارت
ایرانول
ایران نوین
آمارنت
ارغوان طیور
اخوان
دسته جمعی
پاکسان
رنگ و رزین الوان
الوان
برگزیدگان ادوار گذشته
برگزیدگان ادوار گذشته 1
برگزیدگان ادوار گذشته 2
برگزیدگان ادوار گذشته 4
برگزیدگان ادوار گذشته 3
برگزیدگان ادوار گذشته 5